سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میترسم

دوست می دارمـش  امـّـا

می تـرسم بـگویــم و بگـویـد  مرسـی

یــا بگویـد بـه این دلـیـل و آن دلـیـل دوسـتـم نـدارد

یــا چـه می دانـم

مثـل خیـلیـهـا بگـویـد لیـاقـتـم بـیـشـتـر از این حرفـهاسـت

می تـرسـم از اینــکـه هـرچـیـزی بـگویـد جُـز

مــَــن هـم دوسـتت دارم

 [ پنج شنبه 92/7/25 ] [ 8:59 عصر ] [ شب های دلتنگی تو ]