شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
شبهاي دتنگي مي گذرند ولي اگر به صبح دلتنگي گره بخورند ديگر جاي تحمل را سد مي کنند من دلتنگ از همه ادمهايي ام که من و براي اعتقادم از خود روندن بعضي براي ترس از اينکه جاشون بگيرم يکسري براي اينکه من و خيلي دون مي دونستن و برخي که ارمانهاي من را در حد يک تراژدي خودساخته مي انکاشتند ولي مي دانم اعتقادات من بزدي بعد از شهادتم در راه تنها ولي حي و مطلق و حاذق و عادل داراي لياقت و مقام جانشيني منجي عالم
حي و منتظر ظهور مهدي موعودعج ولي جهان مطلق و مظلومين و مستظعفين و ازاديخواهان و همه و همه که داغ انتظار تنها اميدشان را در جهان متوجه وجود حضرت آقا امام مصلح سيد و شريف حاج سيد علي حسيني خامنه اي هستيم به فدايش کرده خدايا المدار و سالار سپاه منجي ما را و عصاي او وحيدر در رکابش حاج مجتبي حسيني خامنه اي جانم به فدايش را براي ما از شر ظالمين و تنگ نظران بر ما بتابان که ما ساخته براي اين امريم
تسبیح دیجیتال
شب هاي دلتنگي ......
رتبه 0
0 برگزیده
382 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top